THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Mô hình không gian dựa trên đặc trưng về khoảng cách và đường kính của cây rừng

Trích bài đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 2, Tháng 7/2015 Download: 

Hình ảnh hoạt động