THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN BẾ GIẢNG

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính Sáng ngày 0

BẢN TIN KHAI GIẢNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH Ngày 01/10/2019, Trường Cán bộ

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 10 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K13 (2019- 2020)

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH  HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K12 (2019 – 2020)

BẢN TIN ĐẠI HỘI ĐOÀN

Đại hội Chi đoàn Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH TẠI QUẢNG NINH

Thực hiện chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính, ban hành kèm theo quyết định số 4022/QĐ-BNN-TCCB

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN, CCDC ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Hình ảnh hoạt động