THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ ĐÊ

Ngày 05/9/2017 tại Chi cục đê điều và PCLB Hà Nội đã diễn ra Chương trình khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý đê. Th

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 9 NĂM 2017

BẢN TIN BẾ GIẢNG

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên Quảng Trị” Sáng

BẢN TIN BẾ GIẢNG LỚP

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên trung cấp”  

Thông báo xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

1. Lớp Tập huấn quy phạm VietGAP

BẢN TIN KHAI GIẢNG

Lớp: “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp c&ocir

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 của Trường C&aac

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP KIỂM LÂM VIÊN – SƠN LA

Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2017, Trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 phối hợp với Chi cục kiểm lâm Tỉnh Sơn La tổ chức Khai giảng

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP KIỂM LÂM VIÊN ĐIỆN BIÊN

Sáng ngày 15/8/2017, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I phối hợp với Chi cục Kiểm l&acir

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP KSV CHÍNH ĐÊ ĐIỀU

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 của Trường C&aac

Hình ảnh hoạt động