THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo nhập học lớp Chuyên viên chính và lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản l&

Thông báo nhập học lớp nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên và Kiểm lâm viên chính 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017  theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản lý NN&PTN

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức chiêu sinh

Thông báo kế hoạch mở lớp tháng 3 năm 2017

Trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I thông báo kế hoạch mở lớp tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

Kế hoạch mở lớp Tháng 1 năm 2017

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 1, thông báo Kế hoạch mở lớp Tháng 1 năm 2017, cụ thể như sau: [caption id="attachment_1428" align="aligncenter" width="2325"

Thông báo Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 11/2016

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I Thông báo Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 11/2016, cụ thể như sau:

Thông báo nhập học lớp kiểm soát viên đê điều

Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I trân trọng thông báo nhập học lớp Kiểm soát viên đê điều, cụ thể như sau:

Kế hoạch mở lớp Tháng 10

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I, thông báo kế hoạch mở lớp tháng 10 như sau:

Thông báo nhập học lớp “Bồi dưỡng quản lý đê”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ Q

Thông báo V/v tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị, hành chính năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ nông nghiệp và PTNT giao trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, vi

Hình ảnh hoạt động