30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Công đoàn

Công đoàn trường

 Địa chỉ liên hệ: (Số phòng, điện thoại, fax…..)

– Chức năng nhiệm vụ

– Độ ngũ cán bộ:

1. Chủ tịch công đoàn: TS. Ninh Đức Hùng

2. Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Hạnh