THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Kế hoạch mở lớp Tháng 10

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I, thông báo kế hoạch mở lớp tháng 10 như sau:

scan_0001_0001 scan_0001_0002

Hình ảnh hoạt động