THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT


PHÒNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 04.38611803        Fax: 04.38611803         Email: daotaohtqt@gmail.com

 

A/ Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ chủ yếu:

– Lập và trình duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện các kế hoạch được duyệt và báo cáo kết quả thực hiện;

– Lập kế hoạch tổng hợp hàng năm về công tác đào tạo của Trường;

– Tổng hợp và trình duyệt các nội dung, chương trình giảng dạy của từng lớp học và tổ chức thực hiện các chương trình được duyệt;

– Quản lý công tác giảng dạy của từng giảng viên (kể cả giảng viên kiêm chức, giảng viên mời ngoài);

– Quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của học viên;

– Tổ chức các kỳ thi, thi lại, tổng kết đánh giá kết quả học tập của từng học viên;

– Quản lý các công việc về hành chính, giáo vụ; tổ chức thư viện, tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập.

B/ Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ nhân sự gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 07 nhân viên; trong đó có 01 tiến sĩ, 03 thạc sỹ và 05 cử nhân.

 

Nhân sự Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT

TT Họ và tên Học hàm,

 

học vị

Chức vụ/Chức danh Điện thoại / Email
1. Trần Ngọc Hùng Tiến sĩ – Trưởng phòng

 

– Giảng viên chính

091.7111386

 

(tranhungdhv2@gmail.com)

2. Đỗ Thị Hồng Hoa Thạc sĩ – Phó Trưởng phòng

 

– Giảng viên chính

0989559835

 

(hoadohong66@yahoo.com)

         
3. Nguyễn Văn Chăm Thạc sĩ Chuyên viên

098.3895060

(nvcham510@gmail.com)

4. Nguyễn Thị Bích Hạnh Thạc sĩ Giảng viên 0915033027

 

(hanhnguyen15576@gmail.com)

5. Nguyễn Thị Quốc Hằng   Chuyên viên 097.9068707

 

(nguyenthiquochang@gmail.com)

6. Hoàng Vinh Hạnh   Chuyên viên 093.4669152

 

(hanhtcbql@gmail.com)

7. Nguyễn Thị Phi Nga   Chuyên viên

098.3128530

(tomngadat@gmail.com)

8. Nguyễn Thị Mai Phương   Chuyên viên 098.6154856

 

(n.mai.phuong88@gmail.com)

9. Nguyễn Thị Luyến   Chuyên viên 097.2168035

 

(luyen8x.hvq@gmail.com)