30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Phòng Tài chính – Kế toán

  1. Chức năng, nhiệm vụ chung

Phòng kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác Tài chính- Kế toán của nhà trường theo quy định của Nhà nước.

  1. Nhiệm vụ chủ yếu

– Xây dựng, trình duyệt các kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các kế hoạch được duyệt , lập các báo cáo tài chính theo quy định.

– Quản lý các nguồn kinh phí được cấp phát, các nguồn thu khác theo Luật kế toán, quản lý tài sản theo chế độ hiện hành.

– Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính

– Các nhiệm vụ khác được phân công.

  1. Đội ngũ cán bộ: 05 người

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Phụ trách công tác

Điện thoại/ mail

1 Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

Phó Trưởng phòng

– Phụ trách

 

 

Thạc sỹ – Lập dự toán, hợp đồng các loại kinh phí để phục vụ các hoạt động chung của nhà trường…..

 

 

– Kiểm tra, ký các loại chứng từ thanh quyết toán trước khi trình Hiệu trưởng ký

– Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo định kỳ gửi BGH, cấp trên theo quy định

– Thực hiện các công việc khác được giao

098.6651.699

 

 

lapthaiha@gmail.com

2 Lê Minh Ngọc

 

 

Phụ trách Kế toán 

     0988.060.626

 

 

Ngocleminh97@gmail.com

3 Nguyễn Việt Anh

 

 

Kế toán viên

Thạc sĩ – Kế toán tổng hợp

 

 

– Kế toán tài sản, BHXH

– Kế toán thuế, chuyển lương

– Chịu trách nhiệm lưu sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định

– Đón học viên

– Các công việc khác được giao

097.342.9808

 

 

 

4 Nguyễn Thị Thúy

 

 

Thủ quỹ

Thạc sĩ -Thủ quỹ, thủ kho

 

 

– Đón học viên

– Thu, phát tiền 02 cơ sở

– Các công việc khác được giao

 
  1. Phòng Tài chính, kế toán Địa chỉ liên hệ

Tầng 2 nhà A1

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại/fax: 043.8615837

tckt