THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức chiêu sinh lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2017, nôi dung cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động