THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 11/2016

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I Thông báo Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 11/2016, cụ thể như sau:

scan_0001_0001 scan_0001_0002

Hình ảnh hoạt động