THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo kế hoạch mở lớp tháng 3 năm 2017

Trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I thông báo kế hoạch mở lớp tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động