THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO MỞ LỚP

1. Lớp chẩn đoán viên Bệnh động vật hạng III

2.Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh Bảo vệ viên BVTV hạng III

Hình ảnh hoạt động