THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP THÁNG 3 NĂM 2020

  1. Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh chuẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

2. Lớp BD nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên đê điều

3. Lớp BD nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên Thực vật

4. Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh kiểm nghiêm viên chăn nuôi hạng III

5. Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh Bảo vệ viên Bảo vệ Thực vật hạng III

6. Lớp BD nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên động vật

Hình ảnh hoạt động