THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo nhập học lớp “Bồi dưỡng quản lý đê”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I tại Quyết định số 5565/QĐ – BNN – TCCB ngày 31/12/2015 về phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng không thường xuyên năm 2016; căn cứ công văn số 854/TCTL – ĐĐ ngày 8/6/2016 của Tổng cục Thủy lợi; Căn cứ đăng ký cử cán bộ tham gia học tập của đơn vị, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I thông báo học viên có tên về tham dự lớp “Bồi dưỡng quản lý đê” Nội dung cụ thể như sau:

thong-bao-nhap-hoc-lop-bd-quan-ly-de

Hình ảnh hoạt động