THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo nhập học lớp Chuyên viên chính và lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Nội dung cụ thể như sau:

Lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lớp: Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Hình ảnh hoạt động