THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo V/v tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị, hành chính năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ nông nghiệp và PTNT giao trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 tại Quyết định số 455/QĐ – BNN – TCCB ngày 5/2/2016 của Bộ NN & PTNT; Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp & PNNT I có kế hoạch mở 01 lớp “Trung cấp lý luận Chính trị, hành chính”. Thông tin về khóa học, đăng ký học chi tiết như bên dưới.scan_0001_0001 scan_0001_0002 scan_0001_0003

Hình ảnh hoạt động