Bế giảng lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khuyến nông 2023.7”