THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Lý luận chính trị hành chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

TT Tên chương trình Thời gian Đối tượng Mục tiêu Chứng chỉ/GCN
1 Cao cấp LLCT – hành chính tại chức  159 ngày
(8 tháng)
– Vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương trở lên của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc TW..
– Trưởng, phó phòng và tương đương; trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành….
Nâng cao năng lực, tư duy khoa học và năng lực, phương pháp lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Bằng tốt nghiệp 
2 Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại chức  132 ngày
(6 tháng)
– Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban cấp huyện và tương đương.
– Trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.
Trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị – hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý… Bằng tốt nghiệp 
3 BD Kiến thức QLNN  ngành nông nghiệp và PTNT và các kỹ năng hành chính cơ bản 7 ngày Công chức mới tuyển dụng, giữ ngạch chuyên viên và tương đương, giữ ngạch cán sự và tương đương thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT Trang bị những kiến thức QLNN về nông nghiệp và PTNT góp phần nâng cao năng lực đội ngũ công chức của Bộ… để đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí việc làm. Chứng chỉ
4 Bồi dưỡng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 ngày Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Bộ  Nông nghiệp và PTNT. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Bộ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí việc làm Chứng chỉ