THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH

TT Tên chương trình Thời gian Đối tượng Mục tiêu Chứng chỉ/ GCN
1 Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 6 tuần Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch chuyên viên chính Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch chuyên viên chính phù hợp theo tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước Chứng chỉ
2 Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên 8 tuần Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức giữ ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch chuyên viên. Trang bị những kiến thức cần thiết về QLNN và kỹ năng thực thi công việc… nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên… Chứng chỉ
3 Bồi dưỡng ngạch Cán sự 8 tuần Công chứ ngạch cán sự và tương đương quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Cung cấp những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cơ bản và phương pháp thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu công việc đối với công chức ngạch cán sự Chứng chỉ
4 BD kiến thức Quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên chính 12 tuần CB, công chức, viên chức đang công tác trong lực lượng Kiểm lâm đã tốt nghiệp ĐH lâm nghiệp trở lên và có thời gian giữ ngạch KLV tối thiểu 9 năm. Nếu cán bộ, CC, viên chức Kiểm lâm tốt nghiệp các trường ĐH khác phải có chứng chỉ “Lớp BD kiến thức về lâm nghiệp” Trang bị những kiến thức chuyên  ngành về QLNN, pháp luật, chuyên ngành lâm nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm lâm nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch kiểm lâm viên chính theo quy định của Nhà nước. Chứng chỉ
5 BD kiến thức Quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên 12 tuần CB, công chức, viên chức đang công tác trong lực lượng Kiểm lâm đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành lâm nghiệp. Nếu cán bộ, CC, viên chức Kiểm lâm tốt nghiệp các trường ĐH khác phải có chứng chỉ “Lớp BD kiến thức về lâm nghiệp” Trang bị những kiến thức cơ bản về QLNN, pháp luật, chuyên ngành lâm nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm lâm nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch kiểm lâm viên theo quy định hiện hành. Chứng chỉ
6 BD kiến thức Quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên trung cấp 10 tuần CB, công chức, viên chức đang công tác trong lực lượng Kiểm lâm đã tốt nghiệp trung cấp lâm nghiệp. Nếu cán bộ, CC, viên chức Kiểm lâm tốt nghiệp các trường ĐH khác phải có chứng chỉ “Lớp BD kiến thức về LN” Trang bị những kiến thức cơ bản về QLNN, pháp luật, chuyên ngành lâm nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm lâm nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch kiểm lâm viên trung cấp theo quy định hiện hành. Chứng chỉ
7 BD kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch KLV sơ cấp 10 tuần CB, công chức, viên chức đang công tác trong lực lượng Kiểm lâm chưa tốt nghiệp trung cấp lâm nghiệp. Trang bị những kiến thức cơ bản tối thiểu để cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm chưa qua đào tạo trung cấp lâm nghiệp có thể hoàn thành các chức trách nhiệm vụ của một nhân viên kiểm lâm theo quy định của nhà nước. Chứng chỉ