THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

TT Tên chương trình Thời gian Đối tượng Mục tiêu Chứng chỉ/GCN
1 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ  15 ngày – Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.
– Nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh trên.
Cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, góp phần năng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, thực thi công vụ của lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Chứng chỉ
2 Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 30 ngày CC cấp phòng và tương đương, CC quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các bộ, ngành TƯ…. Cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ…nâng cao năng lực của đội ngũ CC Chứng chỉ