THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Đảng ủy

ĐẢNG ỦY

Ban chấp hành đảng bộ Trường cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020

Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Oánh Ban giám hiệu Bí thư Đảng ủy
2 Ninh Đức Hùng Ban giám hiệu Đảng ủy viên
3  Trần Ngọc Hùng Phòng đào tạo Đảng ủy viên