THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Đội ngũ cán bộ, viên chức

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ/Chức danh
I. Ban Giám hiệu: 02 người
1 Nguyễn Quốc Oánh Tiến sĩ Hiệu trưởng
2 Ninh Đức Hùng Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng
II. Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT: 09 người
3 Trần Ngọc Hùng Tiến sĩ Trưởng phòng
– Giảng viên chính
4 Đỗ Thị Hồng Hoa Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
– Giảng viên chính
5 Nguyễn Văn Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
6 Nguyễn Văn Chăm Thạc sĩ Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Phi Nga   Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Tuyến Chuyên viên
9 Hoàng Vinh Hạnh   Chuyên viên
10 Nguyễn Thị Mai Phương  Thạc sĩ Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Luyến   Chuyên viên
III. Phòng Tài chính, Kế toán: 04 người
12 Nguyễn Thị Thanh Hà Thạc sĩ Phó TP – Phụ trách Phòng TC-KT
13 Nguyễn Thị Thúy Thạc sĩ Thủ quỹ
14 Nguyễn Việt Anh Thạc sĩ Kế toán viên
15 Lê Minh Ngọc   Phụ trách Kế toán 
IV. Phòng Quản trị: 12 người
16
17 Nguyễn Thị Bích Hạnh Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
18 Nguyễn Xuân Quang   Kỹ thuật viên
19 Đỗ Thị Băng Thủy   Chuyên viên
20 Nguyễn Thị Thảo   Kỹ thuật viên
21 Nguyễn Thị Tân   Tổ trưởng
22 Trần Thị Ngọc   Nhân viên phục vụ
23 Phạm Thị Thu Hiền   Kỹ thuật viên
24 Nguyễn Hồng Thao   Cán sự
25 Nguyễn Văn Thưởng   Cán sự
26 Nguyễn Thị Quốc Hằng Chuyên viên
27 Lê Thị Hiệp   Nhân viên phục vụ
V. Phòng Tổ chức, Hành chính: 12 người
28 Nguyễn Thị Luận   Trưởng phòng
– Chuyên viên chính
29 Hoàng Mai Liên   Chuyên viên
30 Nguyễn Thị Mỵ   Chuyên viên
31 Vũ Thị Hương   Kỹ thuật viên
32 Nguyễn Xuân Thiện   Nhân viên bảo vệ
33 Mai Văn Thắng   Nhân viên bảo vệ
34 Trần Hữu Trường   Nhân viên bảo vệ
35 Phan Văn Mạnh   Lái xe cơ quan
36 Nguyễn Văn Mạch   Lái xe cơ quan
37 Đào Thị Thu Nhàn Chuyên viên
38 Đỗ Tố Uyên Chuyên viện
39 Đặng Hoàng Sơn Nhân viên bảo vệ
VI. Khoa Quản trị kinh doanh:  08 người
40
41 Hoàng Thị Thu Hiền    Tiến sĩ Phó Trưởng khoa
42 Nguyễn Thị Bích Đào Thạc sĩ Giảng viên
43 Đào Xuân Tiến Thạc sĩ Giảng viên
44 Mai Thị Tam Khánh Thạc sĩ Giảng viên
45
46 Nguyễn Thị Giang Thạc sĩ Giảng viên
47 Đoàn Thị Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
48 Lương Thị Thái Thuận Thạc sĩ Giảng viên
50 Hà Trần Mạnh Hùng  Thạc sĩ Giảng viên
VII. Khoa Quản lý nhà nước: 11 người
51
52 Vũ Thị Bích Thuận Tiến sĩ Phó Trưởng khoa
– Giảng viên chính
53 Lê Đắc Hùng Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
– Giảng viên
54 Nguyễn Phiên Ngung Thạc sĩ Giảng viên chính
55 Ngô Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên chính
56 Tạ Thị Thắm Thạc sĩ Giảng viên
57 Khổng Thanh Ngân Thạc sĩ Giảng viên
58 Trần Thị Kim Ngân Thạc sĩ Giảng viên
59 Nguyễn Như Hải   Giảng viên
60 Dương Hương Quế Thạc sĩ Giảng viên
61 Đàm Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
62 Hoàng Nhật Anh Chuyên viên
VIII. Khoa Khuyến nông và PTNT: 13 người
63 Phan Thị Thanh Hương Thạc sĩ Trưởng khoa
– Giảng viên chính
64 Lê Quang Tuân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
– Giảng viên
65 Hồ Kim Anh Thạc sĩ Giảng viên
66 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên
67 Nguyễn Thị Phương Lan Thạc sĩ Giảng viên
68 Nguyễn Thị Yến Thạc sĩ Giảng viên
69 Đặng Thị Hòe Thạc sĩ Giảng viên
70 Nguyễn Thị Thúy Hằng   Giảng viên
71 Trịnh Thị Thu Hường Thạc sĩ Giảng viên
72 Mai Thanh Xuân Thạc sĩ Giảng viên
73 Nguyễn Vân Giang Thạc sĩ Giảng viên
74 Trần Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên
75 Nguyễn Thị Khánh Chi Thạc sĩ Chuyên viên
IX. Cơ sở Đông Anh – Trung tâm ĐT, BD Kiểm lâm và Chủ rừng: 09 người
76 Đoàn Trung Kiên Thạc sĩ Phó GĐ – Phụ trách

– Chuyên viên chính

77
78 Trần Thị Luận Chuyên viên
79 Nguyễn Văn Huy   Nhân viên bảo vệ
80 Trịnh Ngọc Đỉnh   Nhân viên bảo vệ
81 Lã Phương Chiến   Tổ trưởng bảo vệ
82 Nguyễn Quang Đông   Nhân viên bảo vệ
83 Đỗ Thị Lê Vân   Nhân viên phục vụ
84 Bùi Thị Minh Hoa   Nhân viên phục vụ