Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp