Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3”

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục QP&AN; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 5920/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ ĐTBD năm 2024.

 Căn cứ Công văn số 805/BTL-TM ngày 22/4/2024 của Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-TQS ngày 07/5/2024 của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2024 đã được Hội đồng giáo dục QP&AN Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1411/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 30/5/2024.

Ngày 03/6/2024 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2024. Nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tham dự Khai giảng khóa học có:

* Đại biểu Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội :

Đ/c Đại tá Lê Hồng Đăng, Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục QP&AN.

* Đại biểu Trường Cán bộ QLNN và PTNT:

TS Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng nhà Trường

* Các đại biểu đại diện cơ quan chức năng Trường Quân sự, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT, cùng các đồng chí giảng viên Trường Quân sự và toàn thể các đồng chí học viên là cán bộ đối tượng 3 đang công tác tại các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đ/c Đại tá Lê Hồng Đăng, Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục QP&AN
phát biểu khai giảng lớp học
TS Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng nhà Trường
phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học
Blog Attachment