Phim ngắn Mô hình chuỗi nông nghiệp thích ứng Biến đổi khí hậu

Phim ngắn Mô hình chuỗi nông nghiệp thích ứng Biến đổi khí hậu: Xem tại đây

Nhà sản xuất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Blog Attachment