Thông báo về việc tổ chức đấu giá thuê tài sản chưa sử dụng hết công suất tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Trụ sở chính tại Thanh Trì
Blog Attachment