Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/06/2022 về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Blog Attachment