Ban giám hiệu

TS. NGUYỄN QUỐC OÁNH

Hiệu trưởng

Email: oanhnq@vnua.edu.vn

Điện thoại:

– Trách nhiệm:

+ Quản lý chung;

+ Phụ trách lĩnh vực Tổ chức – Hành chính;

+ Tài chính – kế toán.

– Chủ tài khoản số:

anh_hung_chuan_1_copy

TS. NINH ĐỨC HÙNG

Đảng ủy viên

Phó hiệu trưởng

Email: ninhhung35@gmail.com

Điện thoại:

– Trách nhiệm: phụ trách Nội chính

– Chủ tài khoản số:

Để lại bình luận