GIỚI THIỆU CHUNG

– Tên trường: 

+ Tên tiếng Việt: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

+ Tên tiếng Anh: Institute of Management for Agricultural and Rural Developement (IMARD)

– Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

– Năm thành lập: 1979

1. Tầm nhìn

Phấn đấu Nhà trường trở thành Học viện Quản lý Nông nghiệp và PTNT vào năm 2020 đạt chuẩn quốc gia và sánh ngang các học viện quản lý nông nghiệp các nước trong khu vực về chất lượng đào tạo và thương hiệu; tổ chức đào tạo sau đại học từ 2020 đối với một số chuyên ngành hẹp thuộc lĩnh vực quản lý Nông nghiệp.

2. Sứ mạng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I (IMARD) là cơ sở tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp và PTNT và cho đội ngũ các địa phương; là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp, khoa học và công nghệ quản lý nông nghiệp và PTNT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của ngành trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho ngành Nông nghiệp và PTNT và cho các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn hóa đội ngũ, góp phần tăng cường hiệu quả nền công vụ; Tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, viên chức Nhà trường phát huy năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tạo môi trường học tập, sinh hoạt thân thiện, tiện nghi cho đối tượng học viên là cán bộ, cán bộ quản lý, công chức, viên chức của Bộ, ngành và các địa phương; Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ uy tín phát triển nguồn nhân lực quản lý và nghiên cứu, khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ hoạch định chính sách của Bộ.

3.2. Mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn

Giai đoạn 2015 – 2020

Xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức ưu tiên nâng cao chất lượng, mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng 8.000 đến 10.000 lượt học viên.

Giai đoạn 2015 – 2016

Tập trung chuyển đổi, đổi mới cung cách hoạt động, quản lý cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, gắn với nhiệm vụ Bộ giao và theo nội dung của chiến lược (nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới quản lý – ban hành quy chế thực hiện quản lý theo hướng đổi mới và tổ chức thực hiện); phát triển chương trình, hình thức đào tạo; sắp xếp bộ máy; chuẩn bị nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển…); hoàn thành quy hoạch tổng thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2017 – 2020

Là giai đoạn phát triển, tuy vậy vẫn tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức thực hiện quy hoạch mới; mở rộng quy mô đào tạo song song với nâng cao chất lượng, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, chuẩn bị đủ điều kiện nâng cấp lên học viện và tổ chức đào tạo đại học và sau đại học vào năm 2020.

Giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030

Mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho ngành đồng thời với nâng cao chất lượng. Ưu tiên nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển, khoa học và công nghệ quản lý Nông nghiệp và PTNT, hàng năm thực hiện từ 10 – 15 hợp đồng nghiên cứu khoa học và tư vấn. Phấn đấu đến năm 2030 mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng tăng từ 5 – 10% lượt học viên cho ngành Nông nghiệp và PTNT đáp ứng yêu cầu phát triển.

4. Hệ thống giá trị cơ bản

Để lại bình luận