Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Cán bộ quản lý ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

DSC_1774-800×450


Ngày 13/12/2019 tại Trường Đại học Lâm nghiệp, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ, đại diện Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo 12 trường Đại học, Cao đẳng thuộc Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhất trí cam kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thi đua năm học 2019 – 2020.

Hình ảnh đại diện 12 đơn vị ký giao ước thi đua năm học 2019 – 2020

 1. Mục đích

Việc ký giao ước thi đua nhằm mục đích say đây: (1) Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả công tác giữa các thành viên trong Khối; (2) Phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo động lực và sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác được giao đối với từng đơn vị thành viên; (3) Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ phát động, gắn phong trào thi đua với các ngày Lễ lớn của đất nước và ngày Kỷ niệm của các đơn vị thành viên trong Khối; (4) Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

 1. Nội dung giao ước thi đua

(1) Các thành viên trong khối phối hợp cùng cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, thiết thực đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý.

(2) Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị thành viên trong Khối tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước, các Bộ, ngành,… và Khối phát động, cụ thể:

– Phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học 2019-2020”.

– Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

– Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020;

– Phong trào thi đua “Toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới“;

– Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

(3) Đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua thông qua việc tổ chức các Hội thảo, đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, giới thiệu mô hình sáng kiến, điển hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau tạo sự đoàn kết giữa các đơn vị thành viên trong Khối.

(4) Các đơn vị thành viên trong Khối chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đại hội thi đua yêu nước theo đúng Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 5467/KH-BNN-TCCB ngày 31/7/2019.

(5) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý trong mọi lĩnh vực công tác của Nhà trường. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cua Nhà nước. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

(6) Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sáng kiến kinh nghiệm; chủ động sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường được giao trong năm học 2019-2020.

 1. Chỉ tiêu thi đua chung

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu sau:

 1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực;
 2. Các đơn vị trong Khối phấn đấu 100% đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trong đó có trên 80% đơn vị đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”;
 3. Phấn đấu mỗi đơn vị có 100% tập thể đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trong đó có 40% “tập thể lao động xuất sắc”;
 4. Phấn đấu mỗi đơn vị có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trong đó có 15% đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”;
 5. Phấn đấu các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các đề án; có nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác được áp dụng có hiệu quả;
 6. Nâng cao hiệu quả từ hoạt động thực tập sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học nhằm hỗ trợ cho đào tạo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động;
 7. Các đơn vị trong Khối phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua đăng ký năm học 2019 – 2020 như sau:

– 02 Cờ thi đua của Chính phủ;

– 03 Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT.

 1. Thành viên Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lý

Các thành viên Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lý tham gia ký giao ước thi đua bao gồm:

CÁC ĐƠN VỊ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

TT Đơn vị
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Trường Đại học Lâm Nghiệp
3 Trường Đại học Thủy Lợi
4 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
5 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I
6 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II
7 Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ
8 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
9 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
10 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
11 Trường Cao Đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
12 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Năm học 2019 – 2020 đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp là Khối trưởng, lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I là Khối phó. Trong Khối được chia thành 04 tổ để tổ chức thực hiện.

    Cũng tại buổi ký kết, các thành viên đã cùng nhau thống nhất các nội dung quan trọng trong năm như: Thông qua kế hoạch thi đua năm học 2019 – 2020; Quy chế hoạt động của Khối; Thống nhất chấm điểm chấm điểm thi đua của Khối.

Một số hình ảnh tại buổi ký giao ước thi đua

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ thực hiện thủ tục trao cờ thi đua cho Khối trưởng – Trường Đại học Lâm nghiệp

NGND. GS. TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Khối trưởng thông qua các văn bản

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, Khối phó – tham gia ký giao ước thi đua

Đại diện các đơn vị thuộc Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Cán bộ quản lý ký giao ước thi đua

Để lại bình luận