PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021

z2252087989016_250ed2e48e913fdbdb5c8c5df80004c5

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, đồng thời thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT khóa III, Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 lần thứ VII nhiệm kỳ 2020- 2025, với chủ đề  “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Nhà trường”

Dựa trên kết quả của hội nghị Công nhân viên chức và người lao động, đồng thời để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển bền vững của Nhà trườngnăm 2021 và thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trên.

Thay mặt cho BCH Công đoàn trường tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong mỗi đơn vị phòng khoa trung tâm trong nhà trường. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phong trào thi đua cần tập trung về các công đoàn bộ phận của các phòng khoa trung tâm và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020,  tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng, góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động, Thay mặt BCH Công đoàn, tôi phát động phong trào thi đua trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

1. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT khóa III, Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I lần thứ VII nhiệm kỳ 2020- 2025, với chủ đề  “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Nhà trường”

2. Cán bộ, Đảng viên trong nhà trường là người tiên phong gương mẫu trong việc thi đua lập thành tích trong công việc và trong quản lý, là người dẫn dắt và có sức ảnh hưởng lớn tạo lòng tin để mọi người noi theo.

3. Viên chức và người lao động cần phải nỗ lực làm việc theo đúng chuyên môn, nhiệm vụ và có sáng tạo, cải tiến để đạt kết quả cao trong công việc, nhiệm vụ được giao.

4. Khi tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể: Cán bộ, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động.

5. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động, “Cán bộ, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở”, xây dựng nhà trường khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Thưa toàn thể Hội nghị, Thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, và Nhà nước, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn từ những năm đã qua.

Thay mặt BCH Công đoàn trường, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Trường ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng Nhà trường ngày một phát triển và phát triển bền vững.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Chúc phong trào thi đua của Trường ta tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Blog Attachment

Để lại bình luận